TKVT Layers
 
LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2018
7/12
Sáu
2018
8/12
Bảy
2018
9/12
CN
2018
10/12
Hai
2018
11/12
Ba
2018
12/12
2018
13/12
Năm
2018
14/12
Sáu
1899
30/12
Bảy
1899
30/12
Bảy
Trực
8h-17h
Trang
Thuỷ
Ca 1 Toán
Thơm
Hòa
Hiếu
Khánh
Trang
Thuỷ
Dũng
Vinh
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Ca 2 Dũng
Vinh
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Hiếu
Khánh
Thuỷ
Trang
Dũng
Vinh
Ca 3 Hiếu
Khánh
Trang
Thuỷ
Dũng
Vinh
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Hòa
Thơm
Khánh
Hiếu


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Và Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL