SỐ LIỆU RAĐA TRUYỀN ĐẾN MÁY CHỦ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG (Dành cho bộ phận trực)
Cập nhật : 26/4/2019 Vào lúc 7:17:34


VIỆT TRÌ 2 Files 2019042630.001 4/26/2019 07:13 42K
VINH 1154 Files VINH00-20190426-0711-PW00-EL01INT0.gz 4/26/2019 07:14 9K
TAM KỲ 0 File
NHA TRANG 11 Files 19042600081c.prd.dsp 4/26/2019 07:15 60K
NHÀ BÈ 1 Files NHB190426000003.RAWXN5B 4/26/2019 07:10 600K
ĐÔNG HÀ 0 File
PHA DIN 0 File
PLEIKU 0 File

CẢNH BÁO FILE SỐ LIỆU RAĐA CHƯA PHÂN PHỐI TẠI MÁY CHỦ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG


PHÙ LIỄN (Hết) VIỆT TRÌ (Hết) VINH (Hết) TAM KỲ (Hết) NHA TRANG (14) NHÀ BÈ (Hết) ĐÔNG HÀ (Hết) PHA DIN (Hết) PLEIKU (Hết)
19042600070f.prd 07:16 5K
190426000810.prd 07:16 7K
190426000811.prd 07:16 5K
190426000812.prd 07:16 5K
190426000813.prd 07:16 5K
190426000814.prd 07:16 5K
190426000815.prd 07:16 3K
190426000816.prd 07:16 4K
190426000817.prd 07:16 4K
190426000818.prd 07:16 5K
190426000819.prd 07:16 6K
19042600081a.prd 07:16 4K
19042600081b.prd 07:16 4K
19042600081c.prd 07:16 3K

CẢNH BÁO FILE SỐ LIỆU RAĐA CHƯA ĐỒNG BỘ VỚI TRUNG TÂM CNTT KTTVPHÙ LIỄN (Hết) VIỆT TRÌ (3) VINH (1) TAM KỲ (Hết) NHA TRANG (Hết) NHÀ BÈ (Hết) ĐÔNG HÀ (Hết)
2018121330.053 11:28 0K VINH00-20190309-0944-PW00-EL05DOP0.gz 18:44 0K
2019040530.113 16:33 0K
2019042230.243 03:23 0K

Xin lưu ý sẽ phải kích hoạt bằng tay nếu thời gian của file (Dạng mầu đỏ) >30 phút.

NTI ENVIROMUX-MINI Server Environment Monitoring System Xin lưu ý sẽ phải kích hoạt bằng tay nếu thời gian của file (Dạng mầu đỏ) >30 phút.

Cập nhât bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông. (Ver 1.2 Ngày 19 Tháng 8 năm 2009 ) Lập trình bởi Phòng Nghiên cứu. (Ver 1.1 Ngày 1 Tháng 11 năm 2008 )

LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2019
20/4
Bảy
2019
21/4
CN
2019
22/4
Hai
2019
23/4
Ba
2019
24/4
2019
25/4
Năm
2019
26/4
Sáu
2019
27/4
Bảy
2019
28/4
CN
2019
29/4
Hai
2019
30/4
Ba
Trực
8h-17h
Trang
Thuỷ
Dũng
Phương
Thơm
Hòa
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Hiếu
Khánh
Trang
Thuỷ
Dũng
Phương
Thơm
Hòa
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Ca 1
Ca 2
Ca 3


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL