TRẠM RAĐA NHÀ BÈ


Cập nhật : 2019\6\18 Vào lúc 1:53:48                                                                              

Xem Ngày: 2019\06\15                 Xem Ngày: 2019\06\16                  Xem Ngày: 2019\06\17                  Số liệu : 2019\06\17

Số liệu chưa có : 16 h 40 (1000) phút
NHB190617000008.RAW8M1T 6/17/2019 07:09_p   756K
NHB190617000239.RAW8M1W 6/17/2019 07:12_p6,390K
NHB190617001008.RAW8M1Y 6/17/2019 07:18_p   756K
NHB190617001239.RAW8M21 6/17/2019 07:21_9p6,414K
NHB190617002007.RAW8M23 6/17/2019 07:30_10p   786K
NHB190617002239.RAW8M26 6/17/2019 07:33_11'6,504K
NHB190617003007.RAW8M28 6/17/2019 07:39_9p   798K
NHB190617003239.RAW8M2B 6/17/2019 07:42_p6,672K
NHB190617004008.RAW8M2D 6/17/2019 07:48_p   834K
NHB190617004240.RAW8M2G 6/17/2019 07:54_p6,858K
NHB190617005007.RAW8M2J 6/17/2019 08:00_p   870K
NHB190617005240.RAW8M2M 6/17/2019 08:03_p7,134K
NHB190617010008.RAW8M2P 6/17/2019 08:09_p   888K
NHB190617010240.RAW8M2T 6/17/2019 08:12_p7,494K
NHB190617011007.RAW8M2V 6/17/2019 08:18_p   930K
NHB190617011240.RAW8M2Y 6/17/2019 08:24_p7,902K
NHB190617012008.RAW8M30 6/17/2019 08:30_10p   966K
NHB190617012239.RAW8M33 6/17/2019 08:33_11'8,442K
NHB190617013007.RAW8M35 6/17/2019 08:39_9p   984K
NHB190617013239.RAW8M38 6/17/2019 08:42_10p8,652K
NHB190617014007.RAW8M3A 6/17/2019 08:48_p1,020K
NHB190617014240.RAW8M3D 6/17/2019 08:54_p9,096K
NHB190617015007.RAW8M3F 6/17/2019 09:00_p1,038K
NHB190617015239.RAWLY3P 6/17/2019 09:03_p9,420K
NHB190617020007.RAWLY3S 6/17/2019 09:09_p1,062K
NHB190617020240.RAWLY3V 6/17/2019 09:12_p9,720K
NHB190617021007.RAWLY3X 6/17/2019 09:18_p1,080K
NHB190617021239.RAWLY40 6/17/2019 09:25_13'9,966K
NHB190617022007.RAWLY42 6/17/2019 09:30_10p1,092K
NHB190617022240.RAWLY45 6/17/2019 09:33_11'10,248K
NHB190617023008.RAWLY47 6/17/2019 09:39_9p1,134K
NHB190617023239.RAWLY4A 6/17/2019 09:42_p10,596K
NHB190617024008.RAWLY4C 6/17/2019 09:48_p1,164K
NHB190617024240.RAWLY4F 6/17/2019 09:54_p10,818K
NHB190617025007.RAWLY4H 6/17/2019 10:00_p1,200K
NHB190617025240.RAWLY4L 6/17/2019 10:03_p11,022K
NHB190617030008.RAWLY4N 6/17/2019 10:09_p1,254K
NHB190617030239.RAWLY4S 6/17/2019 10:12_p11,256K
NHB190617031008.RAWLY4U 6/17/2019 10:18_p1,272K
NHB190617031239.RAWLY4X 6/17/2019 10:24_p11,352K
NHB190617032007.RAWLY4Z 6/17/2019 10:30_p1,296K
NHB190617032239.RAWLY52 6/17/2019 10:33_11'11,442K
NHB190617033007.RAWLY54 6/17/2019 10:39_9p1,314K
NHB190617033239.RAWLY57 6/17/2019 10:42_10p11,538K
NHB190617034007.RAWLY59 6/17/2019 10:48_8p1,332K
NHB190617034239.RAWLY5C 6/17/2019 10:54_p11,538K
NHB190617035007.RAWLY5E 6/17/2019 11:00_p1,362K
NHB190617035239.RAWLY5H 6/17/2019 11:03_p11,502K
NHB190617040008.RAWLY5K 6/17/2019 11:09_p1,374K
NHB190617040240.RAWLY5N 6/17/2019 11:12_p11,478K
NHB190617041008.RAWLY5R 6/17/2019 11:18_p1,392K
NHB190617041239.RAWLY5U 6/17/2019 11:24_p11,394K
NHB190617042007.RAWLY5W 6/17/2019 11:30_p1,380K
NHB190617042239.RAWLY5Z 6/17/2019 11:33_p11,292K
NHB190617043008.RAWLY61 6/17/2019 11:39_9p1,386K
NHB190617043239.RAWLY64 6/17/2019 11:42_10p11,172K
NHB190617044008.RAWLY66 6/17/2019 11:48_8p1,386K
NHB190617044240.RAWLY69 6/17/2019 11:54_12'11,142K
NHB190617045006.RAWLY6B 6/17/2019 12:00_p1,404K
NHB190617045240.RAWLY6E 6/17/2019 12:03_p11,118K
NHB190617050007.RAWLY6G 6/17/2019 12:09_p1,362K
NHB190617050240.RAWLY6K 6/17/2019 12:12_p11,076K
NHB190617051007.RAWLY6M 6/17/2019 12:18_p1,332K
NHB190617051239.RAWLY6R 6/17/2019 12:24_p10,956K
NHB190617052007.RAWLY6T 6/17/2019 12:30_p1,296K
NHB190617052239.RAWLY6W 6/17/2019 12:33_p10,632K
NHB190617053008.RAWLY6Y 6/17/2019 12:39_p1,272K
NHB190617053240.RAWLY71 6/17/2019 12:42_10p10,236K
NHB190617054007.RAWLY73 6/17/2019 12:48_8p1,218K
NHB190617054239.RAWLY76 6/17/2019 12:54_12'9,864K
NHB190617055008.RAWLY78 6/17/2019 13:00_10p1,164K
NHB190617055239.RAWLY7B 6/17/2019 13:03_p9,288K
NHB190617060008.RAWLY7D 6/17/2019 13:09_p1,110K
NHB190617060240.RAWLY7G 6/17/2019 13:12_p8,646K
NHB190617061007.RAWLY7J 6/17/2019 13:18_p1,062K
NHB190617061240.RAWLY7M 6/17/2019 13:24_p8,052K
NHB190617062007.RAWLY7P 6/17/2019 13:30_p1,014K
NHB190617062239.RAWLY7T 6/17/2019 13:33_p7,686K
NHB190617063007.RAWLY7V 6/17/2019 13:39_p   966K
NHB190617063240.RAWLY7Y 6/17/2019 13:42_p7,302K
NHB190617064008.RAWLY80 6/17/2019 13:48_8p   954K
NHB190617064240.RAWLY83 6/17/2019 13:54_12'7,044K
NHB190617065006.RAWLY85 6/17/2019 14:00_10p   948K
NHB190617065239.RAWLY88 6/17/2019 14:03_11'6,894K
NHB190617070007.RAWLY8A 6/17/2019 14:09_p   930K
NHB190617070237.RAWLY8D 6/17/2019 14:12_p6,912K
NHB190617071008.RAWLY8F 6/17/2019 14:18_p   930K
NHB190617071239.RAWLY8J 6/17/2019 14:24_p6,912K
NHB190617072008.RAWLY8L 6/17/2019 14:30_p   930K
NHB190617072239.RAWLY8P 6/17/2019 14:33_p6,942K
NHB190617073008.RAWLY8S 6/17/2019 14:39_p   954K
NHB190617073239.RAWLY8V 6/17/2019 14:42_p7,044K
NHB190617074006.RAWLY8X 6/17/2019 14:48_p   966K
NHB190617074240.RAWLY90 6/17/2019 14:54_12'7,266K
NHB190617075007.RAWLY92 6/17/2019 15:00_10p1,002K
NHB190617075240.RAWLY95 6/17/2019 15:03_11'7,566K
NHB190617080007.RAWLY97 6/17/2019 15:09_9p1,056K
NHB190617080240.RAWLY9A 6/17/2019 15:12_p7,866K
NHB190617081007.RAWLY9C 6/17/2019 15:18_p1,086K
NHB190617081239.RAWLY9F 6/17/2019 15:24_p8,328K
NHB190617082007.RAWLY9H 6/17/2019 15:30_p1,140K
NHB190617082238.RAWLY9L 6/17/2019 15:33_p8,892K
NHB190617083007.RAWLY9N 6/17/2019 15:39_p1,206K
NHB190617083238.RAWLY9S 6/17/2019 15:42_p9,606K
NHB190617084008.RAWLY9U 6/17/2019 15:48_p1,266K
NHB190617084239.RAWLY9X 6/17/2019 15:54_p10,452K
NHB190617085008.RAWLY9Z 6/17/2019 16:00_p1,338K
NHB190617085240.RAWLYA2 6/17/2019 16:03_11'11,250K
NHB190617090007.RAWLYA4 6/17/2019 16:09_9p1,398K
NHB190617090239.RAWLYA7 6/17/2019 16:12_10p11,790K
NHB190617091008.RAWLYA9 6/17/2019 16:18_8p1,422K
NHB190617091240.RAWLYAC 6/17/2019 16:24_p11,994K
NHB190617092007.RAWLYAE 6/17/2019 16:30_p1,446K
NHB190617092238.RAWLYAH 6/17/2019 16:33_p11,814K
NHB190617093007.RAWLYAK 6/17/2019 16:39_p1,410K
NHB190617093239.RAWLYAN 6/17/2019 16:42_p11,376K
NHB190617094007.RAWLYAR 6/17/2019 16:48_p1,374K
NHB190617094239.RAWLYAU 6/17/2019 16:54_p10,608K
NHB190617095008.RAWLYAW 6/17/2019 17:00_p1,308K
NHB190617095240.RAWLYAZ 6/17/2019 17:03_p9,702K
NHB190617100008.RAWLYB1 6/17/2019 17:09_9p1,230K
NHB190617100240.RAWLYB4 6/17/2019 17:12_10p8,646K
NHB190617101007.RAWLYB6 6/17/2019 17:18_8p1,152K
NHB190617101238.RAWLYB9 6/17/2019 17:24_12'7,842K
NHB190617102008.RAWLYBB 6/17/2019 17:30_p1,080K
NHB190617102238.RAWLYBE 6/17/2019 17:33_p7,338K
NHB190617103009.RAWLYBG 6/17/2019 17:39_p1,032K
NHB190617103238.RAWLYBK 6/17/2019 17:42_p7,122K
NHB190617104007.RAWLYBM 6/17/2019 17:48_p   996K
NHB190617104239.RAWLYBR 6/17/2019 17:54_p7,062K
NHB190617105008.RAWLYBT 6/17/2019 18:00_p   972K
NHB190617105240.RAWLYBW 6/17/2019 18:03_p7,152K
NHB190617110008.RAWLYBY 6/17/2019 18:09_p   960K
NHB190617110238.RAWLYC1 6/17/2019 18:12_10p7,284K
NHB190617111007.RAWLYC3 6/17/2019 18:18_8p   948K
NHB190617111239.RAWLYC6 6/17/2019 18:24_12'7,338K
NHB190617112007.RAWLYC8 6/17/2019 18:30_10p   906K
NHB190617112240.RAWLYCB 6/17/2019 18:33_p7,026K
NHB190617113007.RAWLYCD 6/17/2019 18:39_p   846K
NHB190617113240.RAWLYCG 6/17/2019 18:42_p6,954K
NHB190617114008.RAWLYCJ 6/17/2019 18:48_p   906K
NHB190617114239.RAWLYCM 6/17/2019 18:54_p7,608K
NHB190617115007.RAWLYCP 6/17/2019 19:00_p   966K
NHB190617115239.RAWLYCT 6/17/2019 19:03_p8,172K
NHB190617120007.RAWLYCV 6/17/2019 19:09_p   984K
NHB190617120239.RAWLYCY 6/17/2019 19:12_p8,412K
NHB190617121007.RAWLYD0 6/17/2019 19:18_8p   996K
NHB190617121240.RAWLYD3 6/17/2019 19:24_12'8,574K
NHB190617122008.RAWLYD5 6/17/2019 19:30_10p1,008K
NHB190617122239.RAWLYD8 6/17/2019 19:33_11'8,778K
NHB190617123008.RAWLYDA 6/17/2019 19:39_p1,020K
NHB190617123239.RAWLYDD 6/17/2019 19:42_p8,910K
NHB190617124006.RAWLYDF 6/17/2019 19:48_p1,038K
NHB190617124239.RAWLYDJ 6/17/2019 19:54_p9,024K
NHB190617125007.RAWLYDL 6/17/2019 20:00_p1,038K
NHB190617125240.RAWLYDP 6/17/2019 20:03_p9,096K
NHB190617130007.RAWLYDS 6/17/2019 20:09_p1,050K
NHB190617130239.RAWLYDV 6/17/2019 20:12_p9,174K
NHB190617131008.RAWLYDX 6/17/2019 20:18_p1,038K
NHB190617131240.RAWLYE0 6/17/2019 20:24_12'9,234K
NHB190617132006.RAWLYE2 6/17/2019 20:30_10p1,050K
NHB190617132240.RAWLYE5 6/17/2019 20:33_11'9,270K
NHB190617133008.RAWLYE7 6/17/2019 20:39_9p1,050K
NHB190617133239.RAWLYEA 6/17/2019 20:42_p9,306K
NHB190617134006.RAWLYEC 6/17/2019 20:48_p1,050K
NHB190617134240.RAWLYEF 6/17/2019 20:54_p9,216K
NHB190617135007.RAWLYEH 6/17/2019 21:00_p1,044K
NHB190617135240.RAWLYEL 6/17/2019 21:03_p9,078K
NHB190617140008.RAWLYEN 6/17/2019 21:09_p1,032K
NHB190617140240.RAWLYES 6/17/2019 21:12_p8,964K
NHB190617141007.RAWLYEU 6/17/2019 21:18_p1,008K
NHB190617141238.RAWLYEX 6/17/2019 21:24_p8,850K
NHB190617142007.RAWLYEZ 6/17/2019 21:30_p   990K
NHB190617142239.RAWLYF2 6/17/2019 21:33_11'8,736K
NHB190617143007.RAWLYF4 6/17/2019 21:39_9p   996K
NHB190617143239.RAWLYF7 6/17/2019 21:42_10p8,610K
NHB190617144008.RAWLYF9 6/17/2019 21:48_8p   972K
NHB190617144239.RAWLYFC 6/17/2019 21:54_p8,508K
NHB190617145008.RAWLYFE 6/17/2019 22:00_p   984K
NHB190617145240.RAWLYFH 6/17/2019 22:03_p8,448K
NHB190617150008.RAWLYFK 6/17/2019 22:09_p   972K
NHB190617150239.RAWLYFN 6/17/2019 22:12_p8,394K
NHB190617151008.RAWLYFR 6/17/2019 22:18_p   996K
NHB190617151239.RAWLYFU 6/17/2019 22:24_p8,382K
NHB190617152008.RAWLYFW 6/17/2019 22:30_p1,014K
NHB190617152239.RAWLYFZ 6/17/2019 22:33_p8,418K
NHB190617153007.RAWLYG1 6/17/2019 22:39_9p1,032K
NHB190617153240.RAWLYG4 6/17/2019 22:42_10p8,520K
NHB190617154008.RAWLYG6 6/17/2019 22:48_8p1,056K
NHB190617154240.RAWLYG9 6/17/2019 22:54_12'8,616K
NHB190617155008.RAWLYGB 6/17/2019 23:00_p1,110K
NHB190617155240.RAWLYGE 6/17/2019 23:03_p8,754K
NHB190617160008.RAWLYGG 6/17/2019 23:09_p1,170K
NHB190617160239.RAWLYGK 6/17/2019 23:12_p8,964K
NHB190617161008.RAWLYGM 6/17/2019 23:18_p1,230K
NHB190617161239.RAWLYGR 6/17/2019 23:24_p9,186K
NHB190617162007.RAWLYGT 6/17/2019 23:30_p1,290K
NHB190617162239.RAWLYGW 6/17/2019 23:33_p9,156K
NHB190617163007.RAWLYGY 6/17/2019 23:39_p1,338K
NHB190617163240.RAWLYH1 6/17/2019 23:42_10p9,216K
NHB190617164007.RAWLYH3 6/17/2019 23:48_8p1,356K
NHB190617164239.RAWLYH6 6/17/2019 23:54_12'9,390K
NHB190617165008.RAWLYH8 6/18/2019 00:00_0p1,416K
NHB190617165239.RAWLYHB 6/18/2019 00:03_p9,648K
NHB190617170008.RAWLYHD 6/18/2019 00:09_p1,428K
NHB190617170239.RAWLYHG 6/18/2019 00:12_p10,092K
NHB190617171008.RAWLYHJ 6/18/2019 00:18_p1,470K
NHB190617171239.RAWLYHM 6/18/2019 00:24_p10,512K
NHB190617172007.RAWLYHP 6/18/2019 00:30_p1,500K
NHB190617172240.RAWLYHT 6/18/2019 00:33_p10,938K
NHB190617173007.RAWLYHV 6/18/2019 00:39_p1,506K
NHB190617173240.RAWLYHY 6/18/2019 00:42_p11,178K
NHB190617174008.RAWLYJ0 6/18/2019 00:48_8p1,536K
NHB190617174239.RAWLYJ3 6/18/2019 00:54_12'11,400K
NHB190617175008.RAWLYJ5 6/18/2019 01:00_10p1,554K
NHB190617175239.RAWLYJ8 6/18/2019 01:03_11'11,556K
NHB190617180007.RAWLYJA 6/18/2019 01:09_p1,572K
NHB190617180239.RAWLYJD 6/18/2019 01:12_p11,544K
NHB190617181008.RAWLYJF 6/18/2019 01:18_p1,584K
NHB190617181240.RAWLYJJ 6/18/2019 01:24_p11,466K
NHB190617182007.RAWLYJL 6/18/2019 01:30_p1,590K
NHB190617182239.RAWLYJP 6/18/2019 01:33_p11,484K
NHB190617183007.RAWLYJS 6/18/2019 01:39_p1,578K
NHB190617183240.RAWLYJV 6/18/2019 01:42_p11,562K
NHB190617184008.RAWLYJX 6/18/2019 01:48_p1,572K
225 Files


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập trình bởi Phòng TTDL. (Ver 2.1 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 2 Tháng 8 năm 2014 )