TT Mac Hạng Google Earth Xem trên bản đồ  Mã điện phát báo Mã61616 Online Ngày/Tổng Truy Cập/DL Ghi Chú
1 RADAR
LIGRADR
1.0
gge gge32019021 61918 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
290/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:31
2 RADAR
LIGRADRSAT
1.0
gge gge32019021 61918 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
237/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
3 Vaisala
24hLightning
1.0
gge gge20190216 1919 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1228/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/5 11:13
4 Vaisala
12hLightning
1.0
gge gge20190216 1919 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1102/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
5 Vaisala
1hLightning
1.0
gge gge20190216 1919 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1011/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
6 Vaisala
6hLightning
1.0
gge gge20190216 1919 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
825/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
7 RADAR
RADAR
1.0
gge gge32019021 61918 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1292/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
8 RADAR
Việt Trì
SAT
1.0
gge gge32019021 61918 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1287/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
9 Vaisala
3h_Gần_đây
3hLightning
1.0
gge gge20190216 1919 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
959/32767 OK / OK minhtoanck
2017/3/19 00:13
10 Vaisala
24h_+Vetinh
Lightning
1.0
gge gge20190216 1919 0:1
2019/2/16  19:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1165/32767 OK / OK admin
2017/4/5 11:34
11 48820
Hà Nội
TKVT
1.0
gge gge20190215 234723 61616 12211 14504 32100 16009 61901 17509 91808 18508 21600 21506 81755 25510 11558 27011 41363 27511 71160 27509 60426 01269 25511 0:7
2019/2/16  19:13

Ip: 118.70.128.211

IpLocal:
3/11680 OK / OK minhtoanck
2017/3/11 13:56
12 RADAR
LS
1.0
gge gge20190216 010540 18:14
2019/2/16  01:06

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
112/1343 OK / OK minhtoanck
2017/8/16 17:13
LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2019
10/2
CN
2019
11/2
Hai
2019
12/2
Ba
2019
13/2
2019
14/2
Năm
2019
15/2
Sáu
2019
16/2
Bảy
2019
17/2
CN
2019
18/2
Hai
2019
19/2
Ba
2019
20/2
2019
21/2
Năm
2019
22/2
Sáu
Trực
8h-17h
Linh
Hằng
Toán
Hiệp
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Trang
Thuỷ
Hòa
Thơm
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Hiếu
Khánh
Thuỷ
Trang
Dũng
Phương
Hòa
Thơm
Hằng
Linh
Ca 1
Ca 2
Ca 3


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Và Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL