TT Mac Hạng Google Earth Xem trên bản đồ  Mã điện phát báo Mã61616 Online Ngày/Tổng Truy Cập/DL Ghi Chú
1 Vaisala
24hLightning
1.0
gge gge20181213 2125 0:0
2018/12/13  21:25

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1228/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/5 11:13
2 Vaisala
12hLightning
1.0
gge gge20181213 2125 0:0
2018/12/13  21:25

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1102/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
3 Vaisala
1hLightning
1.0
gge gge20181213 2125 0:0
2018/12/13  21:25

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1011/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
4 Vaisala
6hLightning
1.0
gge gge20181213 2125 0:0
2018/12/13  21:25

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
825/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
5 Vaisala
3h_Gần_đây
3hLightning
1.0
gge gge20181213 2125 0:0
2018/12/13  21:25

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
959/32767 OK / OK minhtoanck
2017/3/19 00:13
6 Vaisala
24h_+Vetinh
Lightning
1.0
gge gge20181213 2125 0:0
2018/12/13  21:25

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1165/32767 OK / OK admin
2017/4/5 11:34
7 RADAR
LIGRADR
1.0
gge gge32018121 32124 0:1
2018/12/13  21:24

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
290/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:31
8 RADAR
LIGRADRSAT
1.0
gge gge32018121 32124 0:1
2018/12/13  21:24

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
237/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
9 RADAR
RADAR
1.0
gge gge32018121 32124 0:1
2018/12/13  21:24

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1292/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
10 RADAR
Việt Trì
SAT
1.0
gge gge32018121 32124 0:1
2018/12/13  21:24

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1287/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
11 48820
Hà Nội
TKVT
1.0
gge gge20181213 114705 61616 11348 00503 31136 02507 60924 01006 90925 05008 20710 01506 81101 20005 11215 17503 41255 12502 71050 35002 60442 01842 24508 1:13
2018/12/13  20:12

Ip: 10.151.4.59

IpLocal:
14/11387 OK / OK minhtoanck
2017/3/11 13:56
12 RADAR
LS
1.0
gge gge20180914 085017 90ngày12:35
2018/9/14  08:50

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
112/1343 OK / OK minhtoanck
2017/8/16 17:13
LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2018
7/12
Sáu
2018
8/12
Bảy
2018
9/12
CN
2018
10/12
Hai
2018
11/12
Ba
2018
12/12
2018
13/12
Năm
2018
14/12
Sáu
1899
30/12
Bảy
1899
30/12
Bảy
Trực
8h-17h
Trang
Thuỷ
Ca 1 Toán
Thơm
Hòa
Hiếu
Khánh
Trang
Thuỷ
Dũng
Vinh
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Ca 2 Dũng
Vinh
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Hiếu
Khánh
Thuỷ
Trang
Dũng
Vinh
Ca 3 Hiếu
Khánh
Trang
Thuỷ
Dũng
Vinh
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Hòa
Thơm
Khánh
Hiếu


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Và Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL