TT Mac Hạng Google Earth Xem trên bản đồ  Mã điện phát báo Mã61616 Online Ngày/Tổng Truy Cập/DL Ghi Chú
1 48820
Hà Nội
TKVT
1.0
gge gge20180902 234718 61616 12511 10003 32520 15005 62324 15504 92331 16001 22140 16002 81717 19004 11625 18503 41534 18504 71325 18505 60385 04630 22006 17:52
2020/7/4  20:27

Ip: 54.36.148.117

IpLocal:
1/10213 OK / OK minhtoanck
2017/3/11 13:56
2 Vaisala
24hLightning
1.0
gge gge20191101 1547 246ngày22:32
2019/11/1  15:47

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1228/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/5 11:13
3 Vaisala
12hLightning
1.0
gge gge20191101 1547 246ngày22:32
2019/11/1  15:47

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1102/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
4 Vaisala
1hLightning
1.0
gge gge20191101 1547 246ngày22:32
2019/11/1  15:47

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1011/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
5 Vaisala
6hLightning
1.0
gge gge20191101 1547 246ngày22:32
2019/11/1  15:47

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
825/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
6 Vaisala
3h_Gần_đây
3hLightning
1.0
gge gge20191101 1547 246ngày22:32
2019/11/1  15:47

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
959/32767 OK / OK minhtoanck
2017/3/19 00:13
7 Vaisala
24h_+Vetinh
Lightning
1.0
gge gge20191101 1547 246ngày22:32
2019/11/1  15:47

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1165/32767 OK / OK admin
2017/4/5 11:34
8 RADAR
LIGRADR
1.0
gge gge32018090 31647 670ngày21:30
2018/9/3  16:49

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
290/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:31
9 RADAR
LIGRADRSAT
1.0
gge gge32018090 31647 670ngày21:30
2018/9/3  16:49

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
237/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
10 RADAR
RADAR
1.0
gge gge32018090 31647 670ngày21:30
2018/9/3  16:49

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1292/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
11 RADAR
Việt Trì
SAT
1.0
gge gge32018090 31647 670ngày21:30
2018/9/3  16:49

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1287/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
12 RADAR
LS
1.0
gge gge20180820 185715 684ngày19:21
2018/8/20  18:58

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
112/1343 OK / OK minhtoanck
2017/8/16 17:13
LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL