TT Mac Hạng Google Earth Xem trên bản đồ  Mã điện phát báo Mã61616 Online Ngày/Tổng Truy Cập/DL Ghi Chú
1 RADAR
LIGRADR
1.0
gge gge32019042 60718 0:0
2019/4/26  07:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
290/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:31
2 RADAR
LIGRADRSAT
1.0
gge gge32019042 60718 0:0
2019/4/26  07:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
237/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
3 RADAR
RADAR
1.0
gge gge32019042 60718 0:0
2019/4/26  07:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1292/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
4 RADAR
Việt Trì
SAT
1.0
gge gge32019042 60718 0:0
2019/4/26  07:19

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1287/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
5 Vaisala
24hLightning
1.0
gge gge20190426 0718 0:1
2019/4/26  07:18

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1228/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/5 11:13
6 Vaisala
12hLightning
1.0
gge gge20190426 0718 0:1
2019/4/26  07:18

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1102/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
7 Vaisala
1hLightning
1.0
gge gge20190426 0718 0:1
2019/4/26  07:18

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1011/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
8 Vaisala
6hLightning
1.0
gge gge20190426 0718 0:1
2019/4/26  07:18

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
825/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
9 Vaisala
3h_Gần_đây
3hLightning
1.0
gge gge20190426 0718 0:1
2019/4/26  07:18

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
959/32767 OK / OK minhtoanck
2017/3/19 00:13
10 Vaisala
24h_+Vetinh
Lightning
1.0
gge gge20190426 0718 0:1
2019/4/26  07:18

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1165/32767 OK / OK admin
2017/4/5 11:34
11 48820
Hà Nội
TKVT
1.0
gge gge20190425 115107 61616 12941 14008 32725 15010 62409 14509 92306 17006 22200 20508 82466 23510 12267 23008 41964 25007 71764 24007 60423 02858 24009 10:43
2019/4/25  20:36

Ip: 10.151.4.59

IpLocal:
3/11868 OK / OK minhtoanck
2017/3/11 13:56
12 RADAR
LS
1.0
gge gge20190420 010211 6ngày6:17
2019/4/20  01:02

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
112/1343 OK / OK minhtoanck
2017/8/16 17:13
LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2019
20/4
Bảy
2019
21/4
CN
2019
22/4
Hai
2019
23/4
Ba
2019
24/4
2019
25/4
Năm
2019
26/4
Sáu
2019
27/4
Bảy
2019
28/4
CN
2019
29/4
Hai
2019
30/4
Ba
Trực
8h-17h
Trang
Thuỷ
Dũng
Phương
Thơm
Hòa
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Hiếu
Khánh
Trang
Thuỷ
Dũng
Phương
Thơm
Hòa
Hằng
Linh
Toán
Hiệp
Ca 1
Ca 2
Ca 3


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL