TT Mac Hạng Google Earth Xem trên bản đồ  Mã điện phát báo Mã61616 Online Ngày/Tổng Truy Cập/DL Ghi Chú
1 Vaisala
24hLightning
1.0
gge gge20190618 0151 0:0
2019/6/18  01:51

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1228/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/5 11:13
2 Vaisala
12hLightning
1.0
gge gge20190618 0151 0:0
2019/6/18  01:51

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1102/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
3 Vaisala
1hLightning
1.0
gge gge20190618 0151 0:0
2019/6/18  01:51

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1011/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
4 Vaisala
6hLightning
1.0
gge gge20190618 0151 0:0
2019/6/18  01:51

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
825/32767 OK / OK admin
2017/3/20 00:00
5 Vaisala
3h_Gần_đây
3hLightning
1.0
gge gge20190618 0151 0:0
2019/6/18  01:51

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
959/32767 OK / OK minhtoanck
2017/3/19 00:13
6 Vaisala
24h_+Vetinh
Lightning
1.0
gge gge20190618 0151 0:0
2019/6/18  01:51

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1165/32767 OK / OK admin
2017/4/5 11:34
7 RADAR
LIGRADR
1.0
gge gge32019061 80150 0:1
2019/6/18  01:50

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
290/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:31
8 RADAR
LIGRADRSAT
1.0
gge gge32019061 80150 0:1
2019/6/18  01:50

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
237/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
9 RADAR
RADAR
1.0
gge gge32019061 80150 0:1
2019/6/18  01:50

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1292/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
10 RADAR
Việt Trì
SAT
1.0
gge gge32019061 80150 0:1
2019/6/18  01:50

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
1287/32767 OK / OK minhtoanck
2017/4/15 13:32
11 48820
Hà Nội
TKVT
1.0
gge gge20190606 115720 61616 12848 12004 32855 15506 62622 14011 92643 16008 22458 17008 82157 19008 11856 22010 41755 23510 71535 24008 60431 05043 26504 14:23
2019/6/17  11:28

Ip: 54.36.148.45

IpLocal:
1/12562 OK / OK minhtoanck
2017/3/11 13:56
12 RADAR
LS
1.0
gge gge20190616 023413 1ngày23:16
2019/6/16  02:35

Ip: 10.151.4.100

IpLocal:
112/1343 OK / OK minhtoanck
2017/8/16 17:13
LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2019
12/6
2019
13/6
Năm
2019
14/6
Sáu
2019
15/6
Bảy
2019
16/6
CN
2019
17/6
Hai
2019
18/6
Ba
2019
19/6
2019
20/6
Năm
2019
21/6
Sáu
2019
22/6
Bảy
2019
23/6
CN
2019
24/6
Hai
2019
25/6
Ba
2019
26/6
2019
27/6
Năm
2019
28/6
Sáu
2019
29/6
Bảy
2019
30/6
CN
Trực
8h-17h
Phương
Dũng
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Ca 1
Ca 2
Ca 3


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL